ที่อยู่ Version: 1.0
( Floor Identification : ชั้น )
 
Floor Identification : ชั้น
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล ชั้น
คำอธิบาย ชั้นในอาคาร ซึ่งเป็นที่อยู่ของบุคคล The identification by name or number, expressed as text, of the floor in a building as part of an address.
ชื่อ FloorID
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 3 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 4 คน