ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( Gender : เพศ )
 
Gender : เพศ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล เพศ
คำอธิบาย
เพศของบุคคล
 
ชื่อ Gender
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 1 digit (0,1,2,9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ข้อมูลบุคคล) 
https://datastandard.m-society.go.th/datatable/index/7
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 2 คน