ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( BirthDate : วันเกิด )
 
BirthDate : วันเกิด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล วันเกิด
คำอธิบาย วันเกิดของบุคคล 
อยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy โดย dd คือ วันที่ mm คือ เดือนที่ yyyy คือ ปีคริสตศักราช
ชื่อ BirthDate
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Date
ชนิดข้อมูล Date
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก
มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ข้อมูลบุคคล)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 2 คน