ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( HomeAddress : ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม )
 
HomeAddress : ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม
คำอธิบาย ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ชื่อ HomeAddress
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ข้อมูลที่อยู่)
https://datastandard.m-society.go.th/dataset/index/3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 1 คน