ที่อยู่ Version: 1.0
( Township Name : ชื่อหมู่บ้าน )
 
Township Name : ชื่อหมู่บ้าน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล ชื่อหมู่บ้าน
คำอธิบาย ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล A name, expressed as text, of a township within which this address falls. A township is a geographic area that contains one or more cities, towns and villages.
ชื่อ TownshipName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล 50 Characters
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน