ที่อยู่ Version: 1.0
( Lane : ซอย )
 
Lane : ซอย
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล ซอย
คำอธิบาย ซอยที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล
ชื่อ Lane
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 8 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน