ที่อยู่ Version: 1.0
( Street Name : ถนน )
 
Street Name : ถนน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ถนน
คำอธิบาย ถนนที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล A name, expressed as text, of a street or thoroughfare.
ชื่อ StreetName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 8 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน