บุคคล Version: 1.1
( Prefix : คำนำหน้าชื่อ )
 
Prefix : คำนำหน้าชื่อ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล คำนำหน้าชื่อ
คำอธิบาย คำนำหน้าชื่อของบุคคล ตัวอย่างเช่น นาย, นาง, นางสาว ประกอบไปด้วย ชื่อเรียกแบบเต็มและตัวอักษรย่อ A textual expression of the title associated with a specific person, such as Doctor, Mister., Mistress, Miss
ชื่อ Prefix
เป็นส่วนหนึ่งของ Person Name
รูปแบบข้อมูล Character 3 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล
“ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
“ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล
พระราชบัญญัติคำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551, อ้างอิงจาก http://www.personnel.moi.go.th/work/work3/data/record/title_lady.pdf
(ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2555)

ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
"มาตรา 4 หญิงซึ่งมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้คำ นำหน้านามว่า “นางสาว”
มาตรา 5 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
มาตรา 6 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว หากต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลงจะใช้คำ นำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้ง ต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536, อ้างอิงจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/114/1.PDF
(ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2555)

ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตามระเบียบ
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วย ให้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
6.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
6.2 ยศ
6.3 บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของ ทางราชการ

ข้อ 7 ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ตำแหน่งทางวิชาการใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อก็ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งทางบริหาร หรือตำแหน่งอื่นด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ทั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อพร้อมกันก็ได้

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ใดใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้า
นาม ผู้นั้นไม่สมควรใช้ คำว่า “นาย” “นาง” หรือ “นางสาว” เป็นคำนำหน้านาม พร้อมกับตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ ราชบัณฑิตยสถาน (The royal institute)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็นคำนำพระนามพระประยูรญาติผู้ใหญ่ในพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดาในรัชกาลก่อน มีพระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้า และพระองค์เจ้า ซึ่งทรงกรมเป็น กรมพระยาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็นคำนำพระนามพระประยูรญาติในพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดาในรัชกาลก่อน และมีพระอิสริยยศชั้นพระองค์เจ้า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เป็นคำนำพระนามเจ้าฟ้า พระราชโอรสในพระมหากษัตริย์
จำนวนผู้เข้าชม 611 คน