บุคคล Version: 1.1
( Prefix : คำนำหน้าชื่อ )
 
Prefix : คำนำหน้าชื่อ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล คำนำหน้าชื่อ
คำอธิบาย คำนำหน้าชื่อของบุคคล ตัวอย่างเช่น นาย, นาง, นางสาว ประกอบไปด้วย ชื่อเรียกแบบเต็มและตัวอักษรย่อ A textual expression of the title associated with a specific person, such as Doctor, Mister., Mistress, Miss
ชื่อ XML Taq Prefix
เป็นส่วนหนึ่งของ Person Name
รูปแบบข้อมูล Character 3 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล
“ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
“ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล
พระราชบัญญัติคำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551, อ้างอิงจาก http://www.personnel.moi.go.th/work/work3/data/record/title_lady.pdf
(ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2555)

ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
"มาตรา 4 หญิงซึ่งมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้คำ นำหน้านามว่า “นางสาว”
มาตรา 5 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
มาตรา 6 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว หากต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลงจะใช้คำ นำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้ง ต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536, อ้างอิงจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/114/1.PDF
(ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2555)

ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตามระเบียบ
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วย ให้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
6.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
6.2 ยศ
6.3 บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของ ทางราชการ

ข้อ 7 ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ตำแหน่งทางวิชาการใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อก็ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งทางบริหาร หรือตำแหน่งอื่นด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ทั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อพร้อมกันก็ได้

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ใดใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้า
นาม ผู้นั้นไม่สมควรใช้ คำว่า “นาย” “นาง” หรือ “นางสาว” เป็นคำนำหน้านาม พร้อมกับตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ ราชบัณฑิตยสถาน (The royal institute)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็นคำนำพระนามพระประยูรญาติผู้ใหญ่ในพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดาในรัชกาลก่อน มีพระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้า และพระองค์เจ้า ซึ่งทรงกรมเป็น กรมพระยาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็นคำนำพระนามพระประยูรญาติในพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดาในรัชกาลก่อน และมีพระอิสริยยศชั้นพระองค์เจ้า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เป็นคำนำพระนามเจ้าฟ้า พระราชโอรสในพระมหากษัตริย์