ที่อยู่ Version: 1.0
( Province : จังหวัด )
 
Province : จังหวัด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/04/2564
ชื่อข้อมูล จังหวัด
คำอธิบาย จังหวัดที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล The name of the division of a country for this address.
ชื่อ Province
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก โครงสร้างข้อมูลทำเนียบท้องที่ กรมการปกครอง 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/ccaa.php  
(แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 เม.ย 2564)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
คำแนะนำในการใช้ การสร้างตารางฐานข้อมูลควรใช้รหัสและข้อมูลจากกรมการปกครอง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm) ตัวอย่างรหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง 10 กรุงเทพมหานคร 11 สมุทรปราการ
จำนวนผู้เข้าชม 20 คน