ที่อยู่ Version: 1.0
( Postcode : รหัสไปรษณีย์ )
 
Postcode : รหัสไปรษณีย์
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล รหัสไปรษณีย์
คำอธิบาย รหัสไปรษณีย์ที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล A code specifying the postcode of the address.
ชื่อ Postcode
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 5 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก ไปรษณีย์ไทย
https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/article/3/17172
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ไปรษณีย์ไทย
คำแนะนำในการใช้
1. Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง 
2. ตรวจสอบรหัสและรูปแบบให้ตรงตามไปรษณีย์ไทย
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (รหัส Location)
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx
2. ไปรษณีย์ไทย แจ้งเปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/article/11/18909
จำนวนผู้เข้าชม 60 คน