ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( HomeLongitude : ลองจิจูด )
 
HomeLongitude : ลองจิจูด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ลองจิจูด
คำอธิบาย ค่าของตัวเลขที่ใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือปริภูมิ ตัวอย่างเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ก็เป็นพิกัดอย่างหนึ่งที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับพื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัดละจิจูด และลองจูด เป็นทศนิยม 6 หลัก (จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง ซึ่งจะให้ความคลาดเคลื่อนประมาณ 10 เซนติเมตร ถ้าบอกเป็นจำนวนจุดทศนิยม 4 หรือ 2 ตำแหน่งจะให้ความคลาดเคลื่อน 10 เมตร และ 1 กิโลเมตร ตามลำดับ อ้างอิงตามเว็บไซด์ http://www.nearby.
ชื่อ HomeLongitude
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Text
ชนิดข้อมูล Identifier
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems)
https://www.fisheries.go.th/it/km/km52/pdf/1gis.pdf
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน