สวัสดิการ Version: 1.0
( Department Name : ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า )
 
Department Name : ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า
คำอธิบาย ชื่อกรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม. Department Name of Ministry of Social And Human
ชื่อ DepartmentName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 3 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ แต่ละหน่วยงานกระทรวง พม. ต้องมีชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า 1 ชื่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=1731#
หลักที่ 1 ประเภทหน่วยงานภายในกระทรวง พม.
หลักที่ 2-3 ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า ในสังกัด กระทรวง พม.
จำนวนผู้เข้าชม 10 คน