สวัสดิการ Version: 1.0
( Law : กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง )
 
Law : กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย กฎหมาย/ กฎระเบียบ/ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
ชื่อ Law
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายสวัสดิการสังคมในภารกิจและกฏหมายประกอบภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://law.m-society.go.th/law2016/law/group_list?law_group_id=1&law_type_id=5&page=1
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน