บุคคล Version: 1.1
( Give Name : ชื่อตัว )
 
Give Name : ชื่อตัว
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อตัว
คำอธิบาย ชื่อประจําบุคคล Name or names, expressed as text, usually given to a person by his/her parents at birth.
ชื่อ GiveName
เป็นส่วนหนึ่งของ Person Name
รูปแบบข้อมูล not more than 50 Characters
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลต้องมีชื่อตัว 1 ชื่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจําบุคคล
“ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
“ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจําวงศ์สกุล
จำนวนผู้เข้าชม 32 คน