หน่วยงาน Version: 2.0
( Office Name : ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า )
 
Office Name : ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า
คำอธิบาย ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า
ชื่อ OfficeName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 11 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=1731
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย
หลักที่  3  ประเภทหน่วยงานภายในกระทรวง พม.
หลักที่ 4-5 ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม
หลักที่ 6-8 ชื่อสำนัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า ในสังกัดกรม
หลักที่ 9-11 ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า ในสังกัดกรม
หลักที่ 12-13 ชื่อหน่วยงานภายในสังกัดกลุ่ม ฝ่ายหรือเทียบเท่า
จำนวนผู้เข้าชม 13 คน