บุคคล Version: 1.1
( Middle Name : ชื่อรอง )
 
Middle Name : ชื่อรอง
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล ชื่อรอง
คำอธิบาย ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว Name or names, expressed as text, usually given to a person by his/her parents at birth, other than the first name.
ชื่อ MiddleName
เป็นส่วนหนึ่งของ Person Name
รูปแบบข้อมูล not more than 50 Characters
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลจะมีชื่อรองหรือไม่ก็ได้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ. “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจําบุคคล
“ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
“ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจําวงศ์สกุล
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน