บุคคล Version: 1.1
( Family Name : ชื่อสกุล )
 
Family Name : ชื่อสกุล
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อสกุล
คำอธิบาย ชื่อประจําวงศ์สกุล A name, expressed as text, that a person shares with members of his/her family.
ชื่อ FamilyName
เป็นส่วนหนึ่งของ Person Name
รูปแบบข้อมูล not more than 50 Characters
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลต้องมีชื่อสกุล 1 ชื่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจําบุคคล
“ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
“ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจําวงศ์สกุล
จำนวนผู้เข้าชม 15 คน