บุคคล Version: 1.1
( Gender : เพศ )
 
Gender : เพศ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล เพศ
คำอธิบาย เพศของบุคคล A specifying the gender of this person such as male, female.
ชื่อ Gender
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 1 digit (0,1,2,9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 32 คน