การติดต่อ
( email : อีเมล์ )
 
email : อีเมล์
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล อีเมล์
คำอธิบาย ช่องทางการติดต่อบุคคลผ่านทาง อีเมล์ (e-mail)
ชื่อ email
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล 50 Characters
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…n]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล -
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน