การติดต่อ
( Office Telephone : หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน )
 
Office Telephone : หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
คำอธิบาย ช่องทางที่สามารถติดต่อบุคคลได้ผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อ OfficeTelephone
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล 0 xxxx xxxx หรือ 0 xxxx xxxx ต่อ xx หรือ +66 (0) xxxx xxxx
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…n]
อ้างอิงจาก มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล -
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
จำนวนผู้เข้าชม 1 คน