การติดต่อ
( Call Sign : สัญญาณเรียกขาน )
 
Call Sign : สัญญาณเรียกขาน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล สัญญาณเรียกขาน
คำอธิบาย รหัสใช้เรียกแทนบุคคลผ่านวิทยุสื่อสาร
ชื่อ CallSign
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก 1. International Telecommunication Union 2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล -
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลมีสัญญาณเรียกขานไม่ซ้ำกัน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. International Telecommunication Union: ITU เข้าถึงได้จาก http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/fixedmobile/fxm-callsignformation.pdf (เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555) 2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าถึงได้จากhttp://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Amateur_Radio/index.php (เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555) 3. สัญญาณเรียกขาน (Call Sign) 3.1 รูปแบบของสัญญาณเรียกขาน สัญญาณเรียกขานเป็นรหัสที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของวิทยุสมัครเล่นเพื่อเป็นไปตามข้อบังคับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) มีประโยชน์ในการระบุตำแหน่ง เขตพื้นที่ เขตประเทศและประเภทกิจการของสถานี มีรายละเอียดของรูปแบบดังนี้ รูปแบบเก่า HSn XXX รูปแบบใหม่ E2n XXX HSหรือ E2 หมายถึง ระบุเป็นประเทศไทย n หมายถึง ตัวเลข 1 ถึง 9 แทนกลุ่มสัญญาณเรียกขานตามเขตพื้นที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนดไว้ X พยัญชนะหนึ่งตัว A ถึง Z ใช้สำหรับบุคคลสำคัญสูงสุดของประเทศ XX ชุดพยัญชนะสองตัว AA ถึง ZZ ยกเว้น AA ถึง AZ ใช้สำหรับกรณีพิเศษ เช่น สถานีทวนสัญญาณ สถานีวิทยุ ชมรมหรือสมาคมสถานีชั่วคราวเฉพาะกิจ เช่น HS3AS HS1AB HS0AC เป็นต้น XXX ชุดพยัญชนะสามตัวประกอบด้วย AAA ถึง ZZZ ยกเว้น DDD QAA ถึง QZZ SOS และ TTT ใช้สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นโดยทั่วไป เช่น HS3PMT เป็นต้น
จำนวนผู้เข้าชม 111 คน