บุคคล Version: 1.1
( Birth Date : วันเกิด )
 
Birth Date : วันเกิด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล วันเกิด
คำอธิบาย วันเกิดของบุคคล A date, time, date time or other date time value which specifies the birth date for this person.
ชื่อ BirthDate
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Date: วันที่อยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy โดย dd คือ วันที่ mm คือ เดือนที่ yyyy คือ ปีคริสตศักราช
ชนิดข้อมูล Date
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 1,300 คน