บุคคล Version: 1.1
( marital status : สถานภาพสมรส )
 
marital status : สถานภาพสมรส
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 00/00/543 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล สถานภาพสมรส
คำอธิบาย ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา
ชื่อ maritalstatus
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. มาตรฐานสถิติ (โครงการสำรวจอนามัยเจริญพันธุ์) http://statstd.nso.go.th/definition/projectdetail.aspx?periodId=92&defprodefId=1215 2. คำอธิบายจากแบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา ดังนี้ 1) โสด หมายถึง ยังไม่มีสามีหรือภรรยา 2) สมรส หมายถึง แต่งงาน 3) เป็นหม้าย หมายถึง ไร้คู่ครองเพราะสามีหือภรรยาตายจากไปและยังไม่ได้แต่งงานใหม่ และรวมถึงเพราะหย่าขาดจากกันด้วย 4) หย่าร้าง หมายถึง เลิกเป็นสามีภรรยากัน 5) แยกกันอยู่ หมายถึง ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 6) แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียน หมายถึง อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน
จำนวนผู้เข้าชม 1,152 คน