บุคคล Version: 1.1
( Birth Jurisdiction Country Sub-Division : สถานที่เกิด )
 
Birth Jurisdiction Country Sub-Division : สถานที่เกิด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล สถานที่เกิด
คำอธิบาย สถานที่เกิดของบุคคลโดยระบุเป็นจังหวัดที่เกิด The unique identifier of the state or province of birth jurisdiction for the person.
ชื่อ BirthJurisdictionCountrySubDivision
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลต้องมีสถานที่เกิดโดยระบุเป็นรหัสจังหวัด 1 จังหวัด
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน