บุคคล Version: 1.1
( Family status : สถานภาพครอบครัว )
 
Family status : สถานภาพครอบครัว
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 00/00/543 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล สถานภาพครอบครัว
คำอธิบาย สถานภาพครอบครัว
ชื่อ Familystatus
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายจากแบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ สถานภาพในครอบครัว ดังนี้ 1. อยู่คนเดียว หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกอยู่เพียงคนเดียว 2. ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบด้วยรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันตามลำพัง 3. ครอบครัวขยาย หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบไปด้วย 3 รุ่นขึ้นไป คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นหลาน 4. ครอบครัวข้ามรุ่น/แหว่งกลาง หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 2 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย และรุ่นหลาน ส่วนรุ่นพ่อแม่นั้นขาดหายไป 5. ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หมายถึง เป็นครอบครัวลักษณะพิเศษที่มีเพียงแม่หรือพ่อที่เลี้ยงลูกตามลำพัง ซึ่งเป็นผลมาจากการสิ้นสุดชีวิตอันเนื่องมาจากการหย่า การละทิ้ง การแยกทาง หริอการเสียชีวิตของคู่สมรส
จำนวนผู้เข้าชม 1,416 คน