บุคคล Version: 1.1
( Education : ระดับการศึกษา )
 
Education : ระดับการศึกษา
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 00/00/543 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล ระดับการศึกษา
คำอธิบาย ระดับการศึกษา
ชื่อ Education
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก รหัสมาตรฐานระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา กรมการจัดหางาน (http://lib.doe.go.th/ebookdoc/020400012901_9.pdf)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 20 คน