บุคคล Version: 1.1
( educational background : วุฒิการศึกษา )
 
educational background : วุฒิการศึกษา
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 00/00/543 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล วุฒิการศึกษา
คำอธิบาย สาขาวิชาเอกของแต่ละวุฒิการศึกษา
ชื่อ educationalbackground
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 6 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก รหัสมาตรฐานระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา กรมการจัดหางาน (http://lib.doe.go.th/ebookdoc/020400012901_9.pdf)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รหัสมาตรฐานระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา กรมการจัดหางาน โดยระบุสาขาวิชาเอกของแต่ละวุฒิการศึกษา ดังนี้ หลักที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับการศึกษา หลักที่ 3 - 4 หมายถึง กลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเอก โดยใช้เลข 01 เรียงลำดับตามชื่อกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละวุฒิการศึกษา หลักที่ 5 -6 หมายถึง ชื่อสาขาวิชาเอก โดยจะใช้เลข 01 เรียงลำดับตามชื่อสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มย่อย
จำนวนผู้เข้าชม 21 คน