บุคคล Version: 1.1
( Ethnic group : กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) )
 
Ethnic group : กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง)
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 00/00/543 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง)
คำอธิบาย บุคคลหรือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาที่พักอาศัยและดำรงชีพอยู่ในพื้นที่สูง ซึ่งศูนย์พัฒนาชาวเขาได้จัดทำเป็นทำเนียบชุมชนบนพื้นที่สูงไว้แล้ว รวมทั้งราษฎรพื้นที่ราบที่อพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานและประกอบอาชีพอยู่บนพื้นที่สูงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ชื่อ Ethnicgroup
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายจากแบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน กระทรวง พม.
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน