มาตรฐานข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

       การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ระดับกรม หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ

 

รูปแบบมาตรฐานข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Webservice) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ใช้ในรูปแบบ เจสัน (JSON)

 

นิยามศัพท์

       1. มาตรฐานข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (Ministry of Social Development and Human Security Data Standards : MSDHS - Data Standards)

          จัดเป็นมาตรฐานข้อมูลระดับกลุ่ม (Association Data Standards) หมายถึง กฎเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดรูปแบบและการนิยามข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และทำให้ผู้ใช้ข้อมูลจดจำและเข้าใจความหมายของข้อมูลตรงกัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบและยอมรับจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

       2. กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF)

           หมายถึง การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและข้อมูลของระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับกอง สำนัก ฝ่าย ศูนย์ กรม กระทรวง และอื่นๆ โดยอาจเป็นการเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน หรือข้ามหน่วยงาน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมที่มีกระบวนการทำงานและข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ  ทั้งนี้กระบวนการทำงานและข้อมูลต่างๆ อาจมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรมเดียวกันผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือมีหลายบริการร่วมกับในระบบหน้าต่างบริการเดียวกัน

 

ประเภทของมาตรฐานข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ได้แก่

    (1)  มาตรฐานรหัสข้อมูล

    (2)  มาตรฐานชุดข้อมูล

    (3)  มาตรฐานรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

    (4)  มาตรฐานคำอธิบาย (Metadata Standard)

 

คำอธิบายรายละเอียดของรายการข้อมูล

 1. ชื่อข้อมูล  จะใส่ชื่อรายการข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับ
 2. คำอธิบาย จะใส่คำที่ใช้อธิบายรายการข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
 3. ชื่อ XML Tag จะใส่ชื่อ XML Tag ของรายการข้อมูล
 4. เป็นส่วนหนึ่งของ จะใส่ชื่อชุดข้อมูลที่รายการข้อมูลนั้นเป็นองค์ประกอบ
 5. รูปแบบข้อมูล จะใส่รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
 6. ชนิดข้อมูล จะใส่ชนิดของรายการข้อมูล
 7. ความถี่ที่เกิดขึ้น หมายถึง Multiplicity แสดงจำนวนครั้งต่ำสุดถึงสูงสุดของรายการข้อมูลนั้น ตัวเลขทางขวาแสดงตัวเลขต่ำสุดที่รายการข้อมูลนั้นมีได้ และตัวเลขทางซ้ายแสดงตัวเลขสูงสุดที่รายการข้อมูลนั้นมีได้
      [1…1]   รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 1 รายการข้อมูลและมีได้ไม่เกิน 1 รายการข้อมูล
      [0…1]   รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีจะมีได้ไม่เกิน 1 รายการ
      [0…n]   รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีจะสามารถมีได้ไม่จำกัด
 8. อ้างอิงจาก จะใส่มาตรฐาน หรือพระราชบัญญัติ, กฎหมาย, ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับรายการข้อมูล
 9. หน่วยงานเจ้าของข้อมูล  จะใส่ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
 10. แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะใส่ชื่อแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ และตัวอย่างรายละเอียดข้อมูล
 11. คำแนะนำในการใช้ จะใส่คำแนะนำการใช้รายการข้อมูล
 12. กฎเพื่อการตรวจสอบ จะใส่คำแนะนำในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของรายการข้อมูล